DotArai Support โทร: 02-105-4134, 02-564-8038 อีเมล์: support@dotarai.co.th
    
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 
www.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rss feed
  ดอทอะไรขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ทีเอชนิค (ผู้ดูแลฐานข้อมูลการจดทะเบียนโดเมน .th) ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ติดต่อชื่อโดเมนใหม่ จากเดิมทีเอชนิคจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ติดต่อแบบรวม และรูปแบบใหม่จะแยกเป็น เลขที่ ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์

เนื่องด้วยในระบบจดทะเบียนโดเมนของดอทอะไร ได้มีการจัดเก็บที่อยู่ติดต่อในรูปแบบที่แยกอยู่แล้ว ดอทอะไรจึงจะดำเนินการส่งข้อมูลโดเมนภายใต้ .th เข้าไปที่ระบบของทีเอชนิค เพื่อให้ข้อมูลที่ทีเอชนิคถูกต้องตามรูปแบบใหม่ดังกล่าวนี้ในระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือ ข้อมูลโดเมนของท่านในระบบ Whois จะมีวันที่อัพเดทข้อมูล (Updated date) เปลี่ยนแปลงไปตามวันที่ที่ดำเนินการดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่จึงเรียนแจ้งมาเพื่อให้ท่านทราบล่วงหน้า หากท่านมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับ support@dotarai.co.th

 
  เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้ใช้บริการ .th ทีเอชนิค ขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมนไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 
  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศใช้ “นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม พ.ศ. 2563” เพื่อเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมนในนโยบายข้อที่ 8 (หน้า 6/9) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง)  
 
ดอทอะไรขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่าทางทีเอชนิคได้มีการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตชื่อโดเมน .th และ .ไทย และกำหนดให้มีค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน ซึ่งจะส่งผลต่อโดเมน .th และ .ไทย สำหรับลูกค้าของบริษัท ดอทอะไร ดังต่อไปนี้

1. โดเมนจะมีอายุสูงสุดได้ 10 ปีเท่านั้น จะไม่สามารถจดทะเบียนหรือต่ออายุโดเมน ที่ทำให้โดเมนมีอายุเกิน 10 ปีได้
2. โดเมนที่จดทะเบียนเกิน 5 วัน ไม่สามารถลบและจดโดเมนใหม่ในทันที เนื่องจากระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการลบโดเมนคือ 35 วัน (Redemption Grace Period 30 วัน + Pending Delete Period 5 วัน)
3. โดเมนที่จดใหม่ไม่เกิน 5 วันแต่สะกดชื่อโดเมนผิด สามารถขอลบและจดทะเบียนโดเมนใหม่ได้โดยไม่มีค่าจดทะเบียนเพิ่ม
4. โดเมนที่ไม่ได้รับการต่ออายุภายใน 15 วัน จะถูกระงับการใช้งานชั่วคราว
5. โดเมนที่ไม่ได้รับการต่ออายุภายใน 30 วัน จะถูกลบและมีค่าบริการในการกู้คืนโดเมนจำนวน 1,600 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ ระบบจดทะเบียนของดอทอะไรจะทำการแจ้งเตือนก่อนโดเมนหมดอายุ 45(สี่สิบห้าวัน) 30(สามสิบวัน) 15(สิบห้าวัน) 7(เจ็ดวัน) และ 1(หนึ่งวัน) และมีการส่ง SMS แจ้งเตือน ณ วันที่โดเมนหมดอายุ (หากท่านต้องการให้ระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS กรุณาใส่เบอร์มือถือในส่วนโปรไฟล์ของท่าน) นอกจากนั้นจะมีอีเมลแจ้งเตือนเมื่อโดเมนไปหมดอายุแล้ว 3(สามวัน) และ 7(เจ็ด) วัน ตามลำดับ

การระงับการใช้งานชั่วคราวและการเข้าสู่ช่วงการกู้คืนโดเมน .th จะมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 นี้ แต่การคิดค่าบริการกู้คืนโดเมนจะเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://faq.dotarai.co.th/index.php?action=faq&cat=14&id=62&artlang=th
 

Dynamic Drive: RSS Display Boxes demo
 


 
 

 
2C2P Cash and Card Payment Processor